Privacyverklaring

Wie zijn wij?

Met deze verklaring (hierna de “Verklaring”) willen wij u informeren over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door ons,  Barbara Janssens, hierna beschreven als Stats4Students, met zetel in België te 3000 Leuven, Naamsestraat 106A bus 103 en met ondernemingsnummer 0676.475.525 (hierna “wij”).

Onze contactgegevens kan u vinden onder punt 11 van deze Verklaring.

Tenzij anders vermeld, zijn wij de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die door ons worden verzameld in het kader van onze diensten en activiteiten. Wij treden aldus op als zogenaamde “verwerkingsverantwoordelijke”, te weten de persoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Wij gaan niet intentioneel over tot het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens betreffende personen die jonger zijn dan 16 jaar.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Het soort persoonsgegevens dat wij verzamelen, hangt af van Uw specifieke situatie of de specifieke activiteiten of diensten die worden aangeboden of verzocht.

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij verzamelen persoonsgegevens van u en of uw vertegenwoordigers, personeel, zelfstandige medewerkers of bestuurders (hierna samen ook aangeduid als “U” of “Uw”).

In het bijzonder verzamelen wij administratieve gegevens en contactgegevens. Hiermee kunnen wij U identificeren of contact met U opnemen, of kunnen wij zaken met U doen als U een leverancier of een zakelijke partner bent. Deze persoonsgegevens kunnen contactgegevens zijn zoals Uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere unieke details zoals Uw functie, gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot onze diensten.

Wij verzamelen en verwerken geen gevoelige informatie, bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, religieuze overtuiging, lichamelijke of geestelijke gezondheid of seksuele geaardheid. Indien dergelijke persoonsgegevens aan ons zouden worden verstrekt, zullen wij deze niet gebruiken en zullen wij deze verwijderen.

Op onze website worden ook “cookies” gebruikt. Dit zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op Uw computer worden opgeslagen en ons toelaten om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van onze website te registreren (bv. taalkeuze, duur van Uw bezoek op de pagina, …). Ze helpen om de website beter af te stemmen op Uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak. Meer informatie hierover kan u terugvinden in onze cookie verklaring.

 

Hoe verkrijgen wij Uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld, onder andere wanneer:

 • U klant wordt van Stats4Students
 • U een (online) formulier invult uitgegeven van Stats4Students
 • U deelneemt aan een evenement of actie georganiseerd door Stats4Students
 • U zich abonneert op een nieuwsbrief van Stats4Students
 • U deelneemt aan enquêtes.

Wij kunnen Uw persoonsgegevens enkel rechtsreeks van U verkrijgen.

 

Waarvoor hebben we Uw persoonsgegevens nodig?

Wij gebruiken en verwerken Uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Optimalisatie van de dienstverlening

Wij kunnen Uw persoonsgegevens gebruiken om onze dienstverlening te optimaliseren. Zo kunnen wij onze studiebegeleiding optimaal afstemmen op uw noden.

 • Informatie en communicatie

We kunnen Uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten, evenementen, diensten, speciale aanbiedingen of nieuwsbrieven waarvan wij denken dat U hierin geïnteresseerd zou zijn.

Indien U niet langer dergelijke informatie wenst te ontvangen, kan U ons hieromtrent steeds verzoeken. Onze contactgegevens kan U vinden onder punt 11 van deze Verklaring.

Wij kunnen tevens communicatie voeren omtrent onze activiteiten en evenementen op website van derde partijen. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze derde partijen na te lezen om te begrijpen wat hun beleid is inzake de verwerking van persoonsgegevens.

 • Dienstverlening

Wij kunnen Uw persoonsgegevens gebruiken om uw deelname aan onze activiteiten of evenementen te realiseren, met inbegrip van uw deelname aan buitenlandse missies.

 • Studies en statistieken

Wij kunnen Uw persoonsgegevens gebruiken voor statistische doeleinden en voor het uitvoeren van studies. Zo kunnen wij persoonsgegevens gebruiken om statistieken te genereren omtrent bijvoorbeeld de demografische analyse van onze klanten en het aantal deelnemers per evenement. Wij kunnen dergelijke statistieken ook gebruiken met het oog op direct marketing.

 

Wat is de juridische grondslag voor onze verwerking van persoonsgegevens?

Wij kunnen Uw persoonsgegevens gebruiken op basis van Uw toestemming met één of meer verwerkingsdoeleinden vermeld in deze Verklaring. U kan op ieder ogenblik Uw toestemming intrekken. Meer informatie hierover kan u vinden onder punt 11 van deze Verklaring.

Wij kunnen Uw persoonsgegevens ook gebruiken in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die U met ons heeft gesloten of om, op Uw verzoek, de noodzakelijke stappen te kunnen zetten om tot een overeenkomst met ons te komen.

Tot slot kunnen wij Uw persoonsgegevens gebruiken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in de mate dat dit opweegt tegen Uw belangen en rechten.

 

Met wie delen wij Uw persoonsgegevens?

Wij delen Uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij (i) wij daarvoor Uw voorafgaande toestemming hebben ontvangen, (ii) wij hiertoe verplicht worden in het kader een regelgeving of juridische procedure, of (iii) wij hiertoe worden verzocht door wetgevende of gerechtelijke instanties.

Bovendien doen wij een beroep op bepaalde onderaannemers zoals onder meer ICT-bedrijven voor het onderhoud en het beheer van onze websites, studiebureaus, marketing bureaus, en dit teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden tevens niet als derden beschouwd. Wij zien erop toe dat deze onderaannemers de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om Uw persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te verwerken en onder geen enkel beding kenbaar maken aan derden.

 

Waar verwerken en bewaren wij Uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt en bewaard in België, of in een ander land waar onze dienstenverstrekkers over faciliteiten beschikken.

Hoelang bewaren wij Uw persoonsgegevens?

Wij bewaren Uw Gegevens enkel zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking vermeld in deze Verklaring. Uw persoonsgegevens zullen ook worden bewaard en gebruikt zolang dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen te beslechten of onze overeenkomsten af te dwingen.

 

Hoe beveiligen wij Uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. Wij treffen de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

 

Over welke rechten beschikt U?

U kan zich beroepen op alle rechten krachtens het Belgische recht, en in het bijzonder de volgende rechten:

 • U heeft steeds recht op toegang tot en inzage in Uw persoonsgegevens.

Om toegang te verkrijgen tot Uw persoonsgegevens dient U een schriftelijke aanvraag te richten aan ons op volgende wijze:

 • per email: info[@]stats4students.be ;
 • schriftelijk naar volgend postadres: Naamsestraat 106A bus 103, 3000 Leuven,
 • U heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of recht te zetten. Teneinde deze rechten uit te oefenen kan U op volgende wijze contact met ons opnemen:
  • per email: info[@]stats4students.be ;
  • schriftelijk naar volgend postadres: Naamsestraat 106A bus 103, 3000 Leuven,
 • U heeft het recht om U te verzetten tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens of om uw eerder gegeven toestemming voor een welbepaalde verwerking van persoonsgegevens in te trekken. U kan hiervoor schriftelijk contact opnemen met ons:
  • per email: info[@]stats4students.be ;
  • schriftelijk naar volgend postadres: Naamsestraat 106A bus 103, 3000 Leuven,

Bij de uitoefening van dit recht verzoeken wij U om duidelijk aan te geven tegen welke verwerking(en) U zich verzet of welke toestemming U wenst in te trekken. We wensen U er wel op te wijzen dat het verzet tegen bepaalde verwerkingen of het intrekken van Uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van Uw persoonsgegevens tot gevolg kan hebben dat U niet langer geïnformeerd zal worden of gebruik zal kunnen maken van door ons aangeboden activiteiten of diensten.

Indien U Uw rechten wenst uit te oefenen, vragen wij U om ons een bewijs van Uw identiteit te verschaffen dit teneinde elke ongeoorloofde bekendmaking of verwerking van Uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij vragen U dan ook bij voorkeur om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan Uw aanvraag.

 

Vragen of klachten?

Indien U een vraag of klacht heeft over onze verwerking van persoonsgegevens, over de uitoefening van Uw rechten of over deze Verklaring, dan kan U contact met ons opnemen via de volgende kanalen:

 • Per e-mail: info[@]stats4students.be
 • schriftelijk naar volgend postadres: Naamsestraat 106A bus 103, 3000 Leuven,

Indien U niet tevreden bent met ons antwoord, of indien U opmerkingen heeft omtrent de uitoefening van Uw rechten, of indien U meent dat onze verwerking van Uw persoonsgegevens niet in regel zou zijn met de wetgeving, dan kan U hierover klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beter bekend onder de benaming van Privacycommissie. Alle informatie kan hieromtrent gevonden worden op https://www.privacycommission.be.

 

Hoe om te gaan met aanpassingen aan deze Verklaring?

Deze Verklaring kan door ons worden aangepast of aangevuld indien wij dit nodig achten. We moedigen u aan om periodiek deze Verklaring door te nemen om te weten te komen hoe wij Uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.

 

 

Cookie verklaring

Cookie verklaring voor Stats4Students, eigenaar van www.stats4students.be

Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.stats4students.be is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze cookie verklaring welke informatie we online verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.stats4students.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze cookie verklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de cookie verklaring van www.stats4students.be, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@stats4students.be.

Monitoren gedrag bezoeker

www.stats4students.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

 

Gebruik van cookies

www.stats4students.be plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

 

Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door www.stats4students.be te beïnvloeden.